Marathi Consent Forms

Sr.No English Marathi
Cataract Surgeries and Procedures मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया
1 Phacoemulsification Surgery मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया Download
2 Manual Small Incision Cataract Surgery मॅन्यूअल स्मॉल इन्सिजन कॅटरॅक्ट शस्त्रक्रिया Download
3 Femtocataract Surgery फेम्टोसेकंड मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया Download
4 Pediatric Cataract Surgery लहान मुलांची मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया Download
5 YAG Capsulotomy Nd- YAG लेझर किरणांनी नेत्रभिंग बसविलेल्या थैलीच्या मागील आवरणाच्या अपारदर्शक पापुद्र्यामध्ये छिद्र पाडणे Download
6 Surgical Iridectomy (Optical Iridectomy) शस्त्रक्रियेव्दारे परिपटलामध्ये (आयरिस) केलेला छेद Download
Cornea & Ocular Surface Surgeries कॉर्निया आणि इतर ऑक्युलर सर्फेस शस्त्रक्रिया
7 Optical Penetrating Keratoplasty ऑप्टिकल पेनेट्रेटिंग केरॅटोप्लास्टी Download
8 Therapeutic Keratoplasty थेराप्युटिक केरॅटोप्लास्टी Download
9 Automated Lamellar Therapeutic Keratoplasty (ALTK) ऑटोमेटेड लॅमेलर थेराप्युटिक केरॅटोप्लास्टी Download
10 Deep Anterior Lamellar Keratoplasty (DALK) डीप अँटिरियर लॅमेलर केरॅटोप्लास्टी Download
11 Therapeutic Deep Anterior Lamellar Keratoplasty (Th-DALK) थेराप्युटिक डीप अँटिरियर लॅमेलर केरॅटोप्लास्टी Download
12 Globe Rupture (Corneo-Scleral Repair) डोळा भेदक जखमेने फुटणे /फाटणे (कॉर्नियोस्क्लेरल रिपेअर) Download
13 Descmet’s Stripping Endothelial Keratoplasty (DSEK/DSAEK) डेसेमेट्स स्ट्रिपिंग एंडोथिलियल केरॅटोप्लास्टी Download
14 Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty (DMEK) डेसिमेट मेंब्रेन एंडोथिलियल केरॅटोप्लास्टी Download
15 Phototherapeutic Keratectomy (PTK) फोटोथेराप्युटिक केरॅटेक्टॉमी (पी .टी .के.) Download
16 Corneal Collagen Crosslinking कॅार्नियल कोलॅजेन क्रॅासलिंकींग Download
17 Intacs इंटॅक्स Download
18 Pterygium Surgery टेरीजियम शस्त्रक्रिया Download
19 Corneal Scraping कॉर्नियल स्क्रेपिंग Download
20 Fibrin/Cyanoacrylate Glue Adhesive for Corneal Perforation फिब्रिन/सायानोॲक्रिलेट ग्लू ह्या जैविक डिंकासारख्या औषधाने बुबुळाचे छेद बुजवणे Download
21 Symblepharon Release सिम्ब्लेफेराॅन सोडवणे (रिलीज) Download
22 Amniotic Membrane Transplantation(AMT) ॲम्निॲाटिक मेंब्रेन प्रत्यारोपण Download
23 Limbal Stem Cell Transplantation (LSCT) लिंबल स्टेम सेल प्रत्यारोपण Download
24 Osteo-odonto Keratoprosthesis ( OOKP) ऑस्टिओ-ओडोन्टो केरॅटोप्रोस्थेसिस Download
25 Boston Keratoprosthesis बोस्टन केरॅटोप्रोस्थेसिस Download
26 Excision Biopsy तपासणीसाठी तुकडा काढणे व तुकड्याची तपासणी Download
27 Intrastromal/ Intracameral Injection and AC (Anterior Chamber) wash इन्ट्रास्ट्रोमल / इंट्राकॅमेरल इंजेक्शन आणि A C वॉश (धुणे / स्वच्छ करणे) Download
28 Simple/Cultured Limbal Epithelial Transplant Surgery (SLET/CLET) लिम्बल एपीथेलीअल प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया Download
29 Suture Removal टाके काढणे Download
30 Trabeculectomy with/without Anti-fibroblastic agents काचबिंदू शस्त्रक्रिया – ट्रॅबेक्युलेक्टॉमी , अँटीफायब्रोब्लास्टिक औषध वापरून अथवा न वापरता Download
31 Combined Phaco-trabeculectomy काचबिंदू व मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया एकत्रितपणे करणे Download
32 Selective Laser Trabeculoplasty सिलेक्टीव्ह लेझर ट्रॅबेक्युलोप्लास्टी Download
33 Glaucoma Tube Surgery काचबिंदू/ ग्लाॅकोमा ट्यूब शस्त्रक्रिया Download
34 Laser Iridotomy लेझर आयरिडॉटाॅमी Download
35 Diode Laser Cyclo-Photocoagulation(DLCP) डायोड लेझर सायक्लो-फोटोकोॲग्युलेशन Download
36 Trabeculotomy with Trabeculectomy ट्रॅबेक्युलाॅटाॅमी वीथ ट्रॅबेक्युलेक्टामी Download
Oculoplasty, Orbit and Ocular Oncology Surgeries ॲाक्युलोप्लास्टी, ॲारबिटल व ॲाक्युलर ॲान्कॉलॉजी शस्त्रक्रिया
37 Evisceration with Implant इव्हिसरेशन विथ इम्प्लांट Download
38 Enucleation with Implant इन्युक्लिएशन विथ इम्प्लांट Download
39 Orbital Exenteration ऑरबायटल एक्झेन्ट्रेशन Download
40 Contracted Socket काँट्रॅक्टेड सॉकेट Download
41 Secondary Orbital Implant सेकंडरी ऑरबायटल इम्प्लांट Download
42 Orbital Fat Transfer ऑरबायटल फॅट ट्रान्सफर Download
43 Entropion एंट्रोपिऑन Download
44 Ectropion एक्ट्रोपिऑन Download
45 Ptosis Surgery टोसीससाठी शस्त्रक्रिया Download
46 Blepharoplasty ब्लेफरोप्लास्टी Download
47 Eyelid Reconstruction पापणी पुनर्रचना Download
48 Medial Canthoplasty मिडियल कॅंथोप्लास्टी Download
49 Eyelid Tear Repair/ Wound Debridement/ Foreign Body Removal फाटलेल्या पापणीची दुरुस्ती आणि जखमेची स्वच्छता Download
50 Chalazion Incision and Curettage चॅलाझियॉन इन्सिजन् आणि क्युरेटाज् Download
51 Electroepilation इलेक्ट्रोइपायलेशन Download
52 Syringing and Probing सिरिंजिंग आणि प्रोबिंग Download
53 Punctal plugs पंक्टल प्लग्ज Download
54 Punctal Dilatation and Intubation पंक्टल डायलेटेशन आणि इंट्युबेशन Download
55 Punctoplasty पंक्टोप्लास्टी Download
56 External Dacryocystorhinostomy ( DCR) बाह्य डॅक्रिओसिस्टोऱ्हायनॉस्टॉमी Download
57 Non- endoscopic Endonasal Dacryocystorhinostomy (NEN-DCR) नॉन-एंडोस्कोपिक एंडोनेझल डॅक्रिओसिस्टोऱ्हायनॉस्टॉमी Download
58 Endoscopic Endonasal Dacryocystorhinostomy (Endoscopic DCR) एंडोस्कोपिक एंडोनेझल डॅक्रिओसिस्टोऱ्हायनॉस्टॉमी Download
59 Dacryocystectomy डॅक्रिओसिस्टेक्टॉमी Download
60 Canalicular Trephining and Intubation कॅनालिक्युलर ट्रिफायनिंग आणि इनट्यूबेशन Download
61 Orbital Fracture Repair ऑर्बिटल फ्रॅक्चर दुरुस्ती Download
62 Orbitotomy ऑर्बिटोटॉमी Download
63 Orbital Decompression ऑर्बिटल डिकॉम्प्रेशन Download
64 Incisional Biopsy इन्सिजनल बायॉप्सी Download
65 Excisional Biopsy एक्सिजनल बायॉप्सी Download
66 Debulking डिबल्किंग Download
67 Botulinum Toxin Injection बॉटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शन Download
Refractive Surgeries रिफ्रॅक्टिव्ह सर्जरीज्
68 Photorefractive Keratectomy (PRK) फोटोरिफ्रॅक्टिव्ह केरॅटेक्टॉमी (पीआरके) Download
69 Laser-Assisted in Situ Keratomileusis (LASIK) लेझर असिस्टेड इन सिटू केरॅटोमिल्युसिस (लॅसिक) Download
70 Astigmatic keratotomy (AK) चष्म्याचा सिलिंड्रिकल नंबर कमी करण्याची शस्त्रक्रिया Download
71 Phakic IOL फेकिक आय ओ एल Download
Retinal Surgeries दृष्टीपटलाच्या (रेटिना) शस्त्रक्रिया
72 Cryosurgery क्रायो शस्त्रक्रिया Download
73 Scleral Buckling Surgery स्क्लेरल बकलिंग शस्त्रक्रिया Download
74 Vitreo-Retinal Surgery व्हिट्रीओरेटिनल सर्जरी Download
75 Pars Plana Vitrectomy for Macular Hole Surgery / ERM Removal पीतबिंदूच्या छिद्रासाठी (macular hole) / दृष्टीपटलावरील पापुद्रा (ERM) काढण्यासाठी करण्यात येणारी शस्त्रक्रिया Download
76 Pars Plana Vitrectomy for Vitreous Haemorrhage पार्स प्लाना व्हिट्रेक्टोमी – डोळ्याच्या अंतर्भागात रक्तस्त्राव झाल्यास करण्यात येणारी शस्त्रक्रिया Download
77 Laser Photocoagulation लेझर फोटोकोॲग्युलेशन Download
78 Intravitreal Ozurdex® Injection इंट्राव्हिट्रीयल ओझुर्डेक्स® इंजेक्शन Download
79 Intravitreal Triamcinolone Acetonide (IVTA) Injection इंट्राव्हिट्रीयल ट्रायामसिनोलोन ॲसिटोनाईड (आय व्ही टी ए) इंजेक्शन Download
80 Intravitreal Avastin/Lucentis Injection इंट्राव्हिट्रियल ॲव्हास्टीन/ल्युसेंटिस इंजेक्शन Download
81 Fundus Fluorescein Angiography/FA Scopy/ Indocyanine Green Angiography फन्डस फ्ल्युरेसीन अँजिओग्राफी / एफ ए स्कोपी / इंडोसायनिन ग्रीन अँजिओग्राफी Download
82 Retinopathy of Prematurity (ROP) Laser रेटिनोपॅथी ऑफ प्रिमॅच्युरिटी (आर ओ पी) लेझर Download
83 Laser Indirect Ophthalmoscopy (LIO) लेझर इनडिरेक्ट ऑफ्थॅल्मोस्कोपी (एल आय ओ) Download
Squint & Neuro-ophthalmology Surgeries तिरळेपणा व न्यूरोॲाफ्थॅल्माॅलाॅजी शस्त्रक्रिया
84 Squint/Nystagmus Surgery तिरळॆपणा (स्क्विन्ट/ निस्टॅग्मस) ची शस्त्रक्रिया Download
85 Optic Nerve Sheath Fenestration ऑप्टिक नर्व्ह शीथ फेनेस्ट्रेशन Download
86 Edrophonium/Tensilon Test एड्रोफोनियम/टेन्सिलाॅन तपासणी Download
EXTRA CONSENT
87 Dislocated/ Secondary Intra ocular lens implantation सेकंडरी (दुसऱ्यांदा) कृत्रिम भिंगारोपण Download
88 Silicon oil removal/injection with or without Lensectomy सिलीकॅान ऑईल काढणे/भरणे व डोळ्यातील भिंग काढण्याची शस्त्रक्रिया Download
89 Intravitreal Avastin/Lucentis/Eyelea/Pagenex Injection (इंट्राव्हिट्रियल ॲव्हास्टीन/ल्युसेंटिस/आइलीया/पॅजीनेक्स/इतर इंजेक्शन) Download